Ochrana osobních údajů

Karla Procházková – KPT potahové látky, IČO 72313749, DIČ CZ7159013125, sídlem Vojnův Městec 297, PSČ 591 01, podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku, www.potahove-latky.eu, tel.: + 420 566 659 321, e-mail: potahovelatky.kpt@seznam.cz.

Česká pošta, s.p., advokát.

Účelem zpracování os. údajů je plnění smlouvy.

Pokud se týká údajů vyžadovaných dle zákona o DPH, je účelem zpracování osobních údajů plnění zákonné povinnosti.

Na základě oprávněného zájmu Vás lze rovněž kontaktovat prostřednictvím e-mailových zpráv, s obchodními nabídkami, které souvisí s předmětem obchodní transakce, kterou jste s námi uzavřeli. Vždy budete mít možnost se jednoduše odhlásit z odběru obchodních nabídek.

Máte právo požadovat na správci přístup k osobním údajům, máte právo požádat o jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování osobních údajů, to vše jednoduše, bez předepsané formy, buď telefonicky, e-mailem, nebo osobně či písemně prostřednictvím shora uvedených kontaktů. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně. Dojde-li k porušení zabezpečení osobních údajů, které by pro Vaše práva a svobody mohlo znamenat vysoké riziko, budeme Vás o tom informovat.

Daňové doklady budou uchovávány po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (§ 35 odst. 2 zákona o DPH).

Osobní údaje budou zlikvidovány po uplynutí kalendářního roku následujícího po uplynutí promlčecí lhůty.

Jméno, příjmení, bydliště a datum narození. U podnikatelů název firmy, IČO, sídlo, údaj o zápisu v rejstříku, jméno, příjmení a pracovní zařazení fyzické osoby, jednající v jejím zastoupení, adresa pro doručení zboží, je-li odlišná od adresy bydliště či sídla, a kontaktní údaj (e-mail a/nebo telefonní číslo). Dále všechny os. údaje požadované v § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Žádáme Vás, abyste nás v případě změny Vašich osobních údajů informovali. Děkujeme. Účinnost shora uvedeného poučení nastává okamžikem vyvěšení v provozovně. Vyvěšeno dne:

Karla Procházková – KPT potahové látky

Nákupní košík
Přejít nahoru