Obchodní podmínky

1.1    Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (společně dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti zákazníka a podnikatele – Karly Procházkové, IČO 72313749, DIČ CZ7159013125, sídlem Vojnův Městec čp. 297, PSČ 591 01, zapsané v živnostenském rejstříku, www.potahove-latky.eu, tel. 566 659 321, e-mail: potahovelatky.kpt@seznam.cz (dále jen „Prodejce“).

1.2    Zákazníkem může být: a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm. podnikatel). Spotřebitelem je v souladu s ustanovením § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („NOZ“), fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské nebo samostatně výdělečné činnosti. Právnická osoba proto nikdy není spotřebitelem. Pouze spotřebitel požívá ochrany a zvláštních práv dle VOP a právního řádu České republiky.

1.3    Objednávkou zboží zákazník vyslovuje souhlas s VOP.

1.4    VOP jsou účinné od 1. července 2018.

2.1    Prodejce uzavírá se zákazníky smlouvy zejména elektronicky.

2.2    Smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Prodejce doručí zákazníkovi potvrzení objednávky, kterou zákazník odeslal prostřednictvím webového formuláře na webu www.potahove-latky.eu.

2.3    Poté, co si zákazník vybere konkrétní zboží tím, že jej přidá do virtuálního nákupního košíku, může si zobrazit obsah tohoto košíku a vytvořit objednávku. Při vytváření objednávky je jako první krok zobrazeno vybrané zboží, aby zákazník mohl potvrdit jeho výběr. Po potvrzení výběru zboží zákazník vyplní údaje o způsobu dodání, jejichž součástí je jméno a příjmení zákazníka, adresa místa dodání, telefonní číslo a e-mail. Před odesláním objednávky se zákazníkovi zobrazí souhrnné informace obsahující všechny údaje o objednávce, aby tyto údaje mohl zkontrolovat a případně změnit. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Prodejce potvrdí zákazníkovi obdržení objednávky, a tím je pro obě strany závazná; Prodejce je povinen dodat zákazníkovi zboží a zákazník je povinen zaplatit kupní cenu zboží a objednané zboží převzít. Odeslaná objednávka bude uložena u Prodejce a není nikomu zpřístupňována.

2.4    Prodejce je povinen potvrdit zákazníkovi obdržení objednávky. V potvrzení o obdržení objednávky sdělí Prodejce zákazníkovi obsah smlouvy. Zákazník je povinen neprodleně provést kontrolu údajů uvedených v potvrzení o obdržení objednávky, a v případě zjištění chyb (omylů při zadávání dat zákazníkem, atp.) bezodkladně vyrozumět Prodejce.

2.5    Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku, dojde-li ke změně dodacích lhůt nebo změně ceny ze strany jeho dodavatele nebo pokud se zboží již nevyrábí.

2.6    Smlouva není uzavřena, a poskytnuté informace o zboží nebo ceně nejsou závazné, pokud se jedná o zjevné chyby (např. pokud je cena zjevně zcela nepřiměřeně nízká).

2.7    Prodávající umožňuje zákazníkovi nákup zboží pouze v obvyklém množství, a vyhrazuje si právo zrušit objednávku, která s ohledem na povahu zboží toto překračuje.

2.8    Prodávající upozorňuje, že obrázky zboží na internetových stránkách jsou pouze ilustrační, a že uváděné množství zboží na skladě ani dodací lhůty nemusí být v každém okamžiku aktuální.

2.9    Až do úplného zaplacení celé kupní ceny, poplatku za dopravu, poplatku za balné a dalších případných plateb účtovaných v daném případě zůstává zboží vlastnictvím Prodejce. Zákazník nabývá vlastnické právo k dodanému zboží teprve zaplacením výše uvedených položek.

2.9    Prodejce si vyhrazuje právo požadovat platbu předem, a to v případech, které uzná za vhodné. Prodejce si vyhrazuje právo objednávku zrušit, a to v případech, kdy druhou smluvní stranu ze své předchozí zkušenosti považuje za nedůvěryhodnou.

2.10    Objedná-li zákazník zboží s více dodacími lhůtami, je zboží dodáno najednou, není-li ujednáno jinak.

2.11    Náklady na prostředky komunikace na dálku (internet, telefon, atp.) si hradí zákazník sám, s čímž souhlasí.

3.1    Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

3.2    Zákazník má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy zákazník nebo zákazníkem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží, nebo poslední dodávku/položku/část zboží.

3.3    Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat Prodejce (kontaktní údaje viz výše) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou VOP, není to však jeho povinností.

3.4    Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

3.5    Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí mu Prodejce  bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od zákazníka obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodejcem nabízený). Pro vrácení plateb použije Prodejce stejný platební prostředek, který použil zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím zákazníkovi nevzniknou další náklady.

3.6    Zákazník nese v plné výši náklady v souvislosti s vrácením zboží Prodejci.

3.7    Zákazník odpovídá Prodejci za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

3.8    Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, zejména pokud bylo zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu, a to v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) NOZ. V této souvislosti se jedná zejména o situace, kdy zákazník zakoupí látku uříznutou dle jeho přání.

3.9    Prodejce neakceptuje vrácení zboží na dobírku, neboť takový způsob vrácení zboží neumožňuje zjištění obsahu zásilky.

4.1    Prodejce odpovídá zákazníkovi za to, že věc v době převzetí nemá vady. Pokud se vada projeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

4.2    Zákazník má právo uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží (při koupi použitého zboží 12 měsíců).

4.3    Práva z vady nelze uplatňovat, pokud bylo zboží prodáno za nižší cenu z důvodu jeho vady. Dále nelze reklamovat opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním. Pokud je prodávána věc použitá, nelze reklamovat vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou měla věc v době převzetí zákazníkem. Reklamovat nelze vady, které způsobil zákazník nesprávným užíváním věci v rozporu s návodem nebo v rozporu s všeobecně známými pravidly užívání věci. Reklamovat nelze, vyplývá-li to z povahy věci.

4.4    Zákazník má povinnost uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě zboží dozví.

4.5    Zákazník je povinen zkontrolovat zásilku, a pokud je zjevně poškozená, nepřevzít ji z poštovní přepravy. Pokud lze poškození zásilky zjistit až po jejím otevření, má zákazník povinnost uplatnit reklamaci bezodkladně, a to tak, aby ji zákazník nebo Podnikatel mohl uplatnit u České pošty, s.p., do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky (viz reklamační podmínky České pošty, s.p.).

4.6    Reklamace je uplatněna okamžikem, kdy je reklamované zboží doručeno Prodejci. Prodejce má povinnost potvrdit zákazníkovi převzetí zboží do reklamace.

4.7    Má-li věc vadu, může zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

4.8    Prodejce je povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Zákazník bere na vědomí, že žádný způsob komunikace (např. e-mail) není zaručený, a proto neobdrží-li do té doby informaci o vyřízení reklamace, zavazuje se 30. den po uplatnění reklamace telefonicky dotázat na způsob jejího vyřízení.

4.9    Reklamace je vyřízena okamžikem, kdy je zákazník informován o vyřízení reklamace a zboží připraveno k vyzvednutí. V souladu s platným právem Prodejce není povinen během zákonné lhůty pro vyřízení reklamace zboží doručit ani odeslat zákazníkovi.

4.10    Záruka za jakost platí pouze, pokud byla výslovně sjednána. Tím však není dotčena odpovědnost Prodejce za vady zboží v době převzetí zboží dle výše uvedených ustanovení.

5.1    Zákazník bere na vědomí, že žádný způsob komunikace není zaručený. V případě pochybností je na zákazníkovi, aby si ověřil, zda Prodejce obdržel informaci podanou prostřednictvím e-mailu, SMS zprávy, atp. Prodejce nenese odpovědnost za chyby elektronických komunikací.

5.2    Pokud zákazník bez vážného důvodu nepřevezme objednané zboží, má Prodejce právo požadovat po zákazníkovi 144,- Kč jako skutečné náklady na poštovné a balné. Nepřevezme-li zákazník zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen Prodejci zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodejce je oprávněn poté, co zákazníka prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně zákazníka v nezbytně nutné výši je Prodejce oprávněn vůči zákazníkovi započíst na výtěžek prodeje.

5.3    Zákazník má právo obrátit se na subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), e-mail: podatelna@coi.cz.

5.4    Zákazník má také právo obrátit na Českou obchodní inspekci, která je dozorovým orgánem Prodejce, se svou stížností na Prodejce.

Nákupní košík
Přejít nahoru